ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η εταιρεία μας, Anatolikos Vineyards, σας ευχαριστεί για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας αλλά και για το ενδιαφέρον σας προς την επωνυμία και τα προϊόντα μας!

1. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως και η προστασία όλων των επιχειρηματικών δεδομένων είναι πρώτιστο μέλημα για εμάς το οποίο λαμβάνουμε υπόψη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές προσφορές μας εμπιστευτικά και μόνο σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών συνιστούν ουσιώδες μέρος της εταιρικής πολιτικής μας.

2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατηγορίες των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου)) υπόκεινται σε επεξεργασία.

Αρχές επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν πληροφορίες που αφορούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση προς τούτο ή εάν μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, π.χ. στο πλαίσιο μιας εγγραφής.

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών και εμείς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παροχή αυτής της διαδικτυακής προσφοράς
  Νομική βάση: Κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού.
 • Σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών στο πλαίσιο μίας φόρμας επικοινωνίας
  Νομική βάση: Κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση και την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού σχετικά με την εκτέλεση μιας σύμβασης και την συγκατάθεση.
 • Προσδιορισμός δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας
  Νομική βάση: Εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας στο πεδίο της ασφάλειας των δεδομένων και κυρίως, έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των δυσλειτουργιών και την ασφάλεια των προσφορών μας.
 • Η δική μας διαφήμιση και η αντίστοιχη τρίτων μερών όπως και η έρευνα αγοράς και δειγματοληπτική μέτρηση στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο με νομική βάση την συγκατάθεση.
  Νομική βάση: Συγκατάθεση ή κατά κύριο λόγο, έννομο συμφέρον για την εκ μέρους μας απευθείας προώθηση, στο μέτρο που αυτή εκτελείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του νόμου περί ανταγωνισμού.
 • Διαφύλαξη και προάσπιση των δικαιωμάτων μας
  Νομική βάση: Έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για την άσκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων μας.

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, ορισμένες πληροφορίες θα διαβιβάζονται αυτόματα από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας (Internet browser) και θα αποθηκεύονται από εμάς στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για την έρευνα αποπειρών επιθέσεων) για μικρό χρονικό διάστημα και τα διαγράφουμε στην συνέχεια. Εάν η περαιτέρω διατήρηση των αρχείων καταγραφής είναι απαραίτητη για λόγους απόδειξης, αυτά θα εξαιρούνται από την διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και θα μπορούν να παραδίδονται στις ανακριτικές αρχές σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται (χωρίς ή χωρίς την πλήρη (ΙΡ) διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.3.4 «Η δική μας διαφήμιση και η αντίστοιχη τρίτων μερών όπως και η έρευνα αγοράς και δειγματοληπτική μέτρηση στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο με νομική βάση την συγκατάθεση.» τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για λόγους ανάλυσης.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, ειδικότερα, αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής:

 • ΙΡ διεύθυνση (διεύθυνση πρωτοκόλλου του διαδικτύου) της τερματικής συσκευής μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά (η λεγόμενη ως διεύθυνση URL προέλευσης ή παραπομπής)
 • Όνομα του παρόχου υπηρεσιών μέσω του οποίου είναι εφικτή η πρόσβαση στην διαδικτυακή προσφορά.
 • Το όνομα των ανακτούμενων αρχείων ή πληροφοριών.
 • Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια πρόσβασης.
 • Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων.
 • Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες του χρησιμοποιούμενου περιηγητή διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (add-ons)(π.χ. για το flash player).
 • Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Επιτυχές ερώτημα» ή «Το αιτούμενο αρχείο δεν βρέθηκε»)

Διαβίβαση δεδομένων

 • Διαβίβαση δεδομένων σε κάθε αρμόδιο τρίτο

Θα διαβιβάσουμε κατά κύριο λόγο μόνο τα προσωπικά δεδομένα σας προς κάθε αρμόδιο τρίτο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, ή εμείς ή το τρίτο μέρος έχει ζωτικό έννομο συμφέρον στην διαβίβαση ή έχετε χορηγήσει την συγκατάθεση σας.  Επίσης, προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα αρμόδια μέρη, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι προς τούτο δυνάμει νομοθετικών διατάξεων ή σε εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής απόφασης.

 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών

Αναθέτουμε έργα όπως υπηρεσίες προωθητικών ενεργειών (marketing), προγραμματισμού, καταχώρισης δεδομένων και ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών με την μέγιστη επιμέλεια και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ειδικότερα όσον αφορά στον συνετό χειρισμό και την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται από αυτούς. Όλοι οι πάροχοι δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται στις προβλέψεις του νόμου.

Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Κατ’ αρχήν, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειαστεί για την παροχή της διαδικτυακής προσφοράς μας και τις σχετικές υπηρεσίες ή όταν έχουμε έννομο συμφέρον για περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, ενδέχεται να έχουμε έννομο συμφέρον για προώθηση μέσω ταχυδρομείου). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με την εξαίρεση αυτών των δεδομένων που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων (π.χ. ως αποτέλεσμα φορολογικών και εμπορικών περιόδων διατήρησης, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια για ορισμένο χρονικό διάστημα).

3. Χρήση των cookies

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, τα cookies και οι μηχανισμοί παρακολούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευτούν στην συσκευή σας κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Ο εντοπισμός είναι δυνατός με την χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με την χρήση τεχνολογίας εικονοστοιχείων (pixels) ή/και κατά την διάρκεια ανάλυσης των αρχείων καταγραφής.

Κατηγορίες

Διακρίνουμε μεταξύ των cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας και αυτών των cookies και των μηχανισμών εντοπισμού που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Είναι εν γένει πιθανό να χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή υπηρεσία χωρίς τα cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

Τεχνικώς απαραίτητα cookies

Ως τεχνικώς απαραίτητα cookies νοούνται τα cookies χωρίς τα οποία η τεχνική παροχή της διαδικτυακής υπηρεσίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. τα cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για την διασφάλιση ομαλής αναπαραγωγής βιντεοσκοπημένων ή ηχογραφημένων πλάνων. Τέτοια cookies θα διαγραφούν όταν αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα.

Διαχείριση cookies και μηχανισμών εντοπισμού

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies και των μηχανισμών εντοπισμού σας στον φυλλομετρητή ή/και στις ρυθμίσεις απορρήτου μας.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις σας αφορούν μόνο στον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε σε κάθε περίπτωση.

Απενεργοποίηση όλων των cookies

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, παρακαλώ απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

4. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η διαδικτυακή παρουσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών – παρόχους που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Αφού πατήσετε τον σύνδεσμο, δεν θα έχουμε πλέον καμία σχέση με την συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση κάθε προσωπικού δεδομένου που διαβιβάζεται σε τρίτα μέρη μετά το πάτημα του συνδέσμου (για παράδειγμα, η διεύθυνση ΙΡ ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την συμπεριφορά τρίτων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιου είδους προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

5. Ασφάλεια

Το προσωπικό μας και οι εξουσιοδοτημένες από εμάς εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένες να διατηρούν την μυστικότητα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και προκειμένου να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διαχειριζόμαστε ειδικά από τον κίνδυνο της χωρίς δόλο ή παράνομης καταστροφής, εκμετάλλευσης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

6. Δικαιώματα χρηστών

Δικαίωμα πληροφόρησης και κοινοποίησης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες από εμάς όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Για αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας που επεξεργαζόμαστε

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε την διόρθωση και διαγραφή εσφαλμένων δεδομένων και – εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις – την συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν εφαρμόζεται σε δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομοθετικά προβλεπόμενη υποχρέωση διατήρησης τους. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, η επεξεργασία τους θα περιορίζεται.

Περιορισμός επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εφόσον οι νόμιμες προϋποθέσεις τηρούνται.

Φορητότητα δεδομένων

Θα συνεχίσετε να έχετε το δικαίωμα απόκτησης των δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει τα οποία θα διαβιβάζονται σε μια δομημένη, συμβατική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή ή στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, να ζητήσετε να διαβιβαστούν αυτά τα δεδομένα σε τρίτο.

Δικαίωμα εναντίωσης

 • Δικαίωμα εναντίωσης ανά περίπτωση

Στο μέτρο που αναλαμβάνουμε την επεξεργασία των δεδομένων με βάση ένα ζωτικό συμφέρον, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε την εναντίωση σας σε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την προσωπική κατάσταση σας.

Κατόπιν, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός αν αποδείξουμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λόγους υποχρεωτικής περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή εάν η περαιτέρω επεξεργασία απαιτείται για την προβολή, άσκηση ή προάσπιση νομικών αξιώσεων.

 • Εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς απευθείας προώθησης

Περαιτέρω, μπορείτε να υποβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή («εναντίωση στην διαφήμιση»). Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξει μια σύμπτωση μεταξύ της εναντίωσης σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει διαφημιστικής ενέργειας.

Δικαίωμα ανάκλησης

Εάν μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε στο μέλλον ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ακέραιη εκτός εάν ανακληθεί.

7. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτεύουσα αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό τον σκοπό, μπορείτε να απευθύνεστε στην εποπτεύουσα αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι η αρμόδια για τον τόπο κατοικία σας ή στην αντίστοιχη αρχή η οποία είναι αρμόδια για τον Όμιλο μας.

8. Τροποποίηση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας, στο μέτρο που είναι απαραίτητο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε επίσης την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας αντίστοιχα. Συνεπώς, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας την τρέχουσα έγκυρη έκδοση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.

9. Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα “Επικοινωνία”. Για προτάσεις και καταγγελίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου μας.